locker

regulamin

Regulamin Webflow

 1. 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, obejmujące korzystanie z aplikacji internetowej (serwisu) do fakturowania i obiegu dokumentów o nazwie Webflow, dostępnego pod adresem http://www.webflow.pl

  Słownik

  • Właściciel serwisu – BT Signaal, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Zachód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314199, posiadająca NIP: 7010149517 oraz REGON 141572046,
  • Serwis – usługa dostępu do aplikacji Webflow, świadczona za pomocą internetu, dostępna pod adresem http://www.webflow.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cennikach lub indywidualnej umowie z klientem/Użytkownikiem,
  • Użytkownik – przedsiębiorca posiadający konto w serwisie
  • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu Webflow
  • Strony - Właściciel Serwisu oraz klient/Użytkownik,
  • Cennik - aktualna oferta cenowa Właściciela w ramach pakietu abonamentowego dla Serwisu, dostępna na stronie internetowej www.webflow.pl.
 2. 2. Prawa własności intelektualnej
 3. 2.1. Wszelkie prawa majątkowe do dóbr intelektualnych ujawnionych lub wykorzystywanych w ramach świadczonych usług przez Właściciela Serwisu, a w szczególności prawa do oznaczeń, baz danych, know-how, oraz wyłączne prawa autorskie do utworów zawartych w Serwisie (w tym Serwisu jako takiego oraz aplikacji Webflow chronionej jako program komputerowy) należą do BT Signaal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 4. 2.2. Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw do korzystania z dóbr intelektualnych Właściciela Serwisu, poza tymi, które zostały mu wyraźnie udzielone lub są wymagane do prawidłowego korzystania z Serwisu zgodnie z ustawą.
 5. 3. Zakres świadczonych usług oraz funkcje i cele aplikacji Webflow
  1. 3.1. Podstawową usługą świadczoną przez Właściciela na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie on-line możliwości korzystania z aplikacji internetowej Webflow, umożliwiającej wystawianie faktur VAT oraz ewidencjonowanie dowodów księgowych o charakterze kosztów, w związku z prowadzoną przez Użytkowników działalnością gospodarczą.
  2. 3.2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z aplikacji Webflow wyłącznie w zakresie udostępnionych funkcjonalności i w sposób zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania aplikacji, wprowadzania do niej jakichkolwiek zmian lub rozpowszechniania, jak również do ingerowania w Serwis w żaden inny sposób.
  3. 3.3. Usługa świadczona przez Właściciela Serwisu przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców, zarejestrowanych zgodnie z przepisami prawa.
  4. 3.4 Właściciel zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności i layoutu Serwisu, rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.
 6. 4. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu
  1. 4.1 Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowania Serwisu.
  2. 4.2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, Właściciel chroni indywidualny dostęp dla każdego Użytkownika loginem i hasłem. W przypadku szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik zostanie stosownie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.
  3. 4.3 Właściciel Serwisu nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty związane z korzystaniem przez Użytkownika z aplikacji Webflow oraz Serwisu - a zwłaszcza z tytułu utraty zysków w prowadzonej działalności gospodarczej, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji - powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Serwisu, jak również z tytułu adekwatności funkcjonowania Serwisu w odniesieniu do celów, potrzeb i oczekiwań Użytkownika.
  4. 4.4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za szybkość przesyłu danych sieci internetowej w trakcie korzystania z Serwisu, a także za następstwa przerw w dostępie do sieci internetowej w trakcie korzystania z Serwisu lub za następstwa kradzieży, włamań lub innych bezprawnych aktów osób nieuprawnionych.
  5. 4.5. Udostępniane przez Właściciela w ramach Serwisu aplikacje służą jedynie wewnętrznemu zorganizowaniu i ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowo-rachunkowych, natomiast nie powodują przejęcia odpowiedzialności prawnej, która pozostaje na Użytkowniku. Odpowiedzialność prawna, w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych, w tym podatkowych i ZUS, ponosi w pełnym zakresie Użytkownik, jako przedsiębiorca.
 7. 5. Dostęp do strony internetowej Serwisu oraz czynności rejestracyjne
  1. 5.1. Dostęp do wszelkich usług poprzez stronę internetową Serwisu (www. webflow.pl) jest możliwy z dowolnego komputera, posiadającego dostęp do sieci internetowej. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest rejestracja Użytkownika, dokonana zgodnie z instrukcjami zawartymi na ww. stronie internetowej.
  2. 5.2. W celu należytego korzystania z Serwisu i jego prawidłowego funkcjonowania, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
  3. 5.3. W procesie rejestracji Użytkownik ustala unikalny login (identyfikator) oraz hasło, którymi się będzie posługiwać przy korzystaniu z Serwisu. Hasło powinno zawierać minimum 7 znaków w tym jedną cyfrę lub znak specjalny. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.
 1. 6. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
  1. 6.1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem zostaje zawarta z dniem zarejestrowania się w Serwisie jako Użytkownik, do dnia 31.12.2018r., chyba że z odrębnej umowy indywidualnie zawartej przez Strony wynika inaczej.
  2. 6.2. Co do zasady usługi Właściciela Serwisu (dostęp i korzystanie z Serwisu) są płatne, po upływie 2 (dwóch) miesięcy pierwszego, testowego korzystania z Serwisu.
  3. 6.3. Obowiązek płatności obowiązuje z góry, w kwocie adekwatnej do wybranej przez Użytkownika opcji płatności w ramach pakietu abonamentowego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Właściciela Serwisu na początku miesiąca następującego po okresie testowym. Faktura VAT jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail, przy czym Użytkownik wyraźnie potwierdza, iż udziela zgody na wystawienie i przesłanie elektronicznej faktury VAT.
  4. 6.4. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, wysyłając na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (do pobrania w pkt.6.8. poniżej). W przypadku skutecznego odstąpienia, Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty za dany miesiąc, jeśli taką uiścił.
  5. 6.5. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi w dowolnym momencie użytkowania systemu Webflow, rozwiązując umowę za 7-dniowym okresem wypowiedzenia, lub wypowiadając ją ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszeń umowy przez Właściciela Serwisu. W przypadku decyzji o rezygnacji z korzystania z Serwisu i wypowiedzenia umowy przed zakończeniem okresu, za jaki uiszczono opłatę, opłata ta nie jest zwracana ani w całości ani w części.
  6. 6.6. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku utraty przez Użytkownika ustalonego przez niego hasła dostępu i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wygenerowanie nowego hasła. W takiej sytuacji uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
  7. 6.7. Właściciel może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem poprzez wypowiedzenie jej za 7- dniowym okresem wypowiedzenia i zwrotem uiszczonej za dany miesiąc opłaty proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do zakończenia miesiąca rozliczeniowego, lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia umowy przez Użytkownika. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
   1. a) narusza postanowienia Regulaminu,
   2. b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
   3. c) podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
   4. d) dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
   5. e) działa na szkodę Właściciela,
   6. f) podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 5.2
  8. 6.8. W przypadkach nieprawidłowości wskazanych w punkcie 6.7 a-f, uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
  9. 6.9. Oświadczenie woli stanowiące odstąpienie przez Użytkownika lub też stanowiące wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, należy złożyć zgodnie z formularzem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Stronę w toku dokonywania rejestracji.
 2. 7. Zasady korzystania z Serwisu w formie nieodpłatnej i odpłatnej
  1. 7.1. Serwis Webflow oferuje Użytkownikom dwie możliwości korzystania z Serwisu:
  2. a) darmowy pakiet rozwiązań o ograniczonej funkcjonalności (tzw. Pakiet Startowy), nieograniczony czasowo, oraz
  3. b) płatne usługi przewidujące rozszerzone funkcjonalności, które dostępne są w trybie pakietów abonamentowych (Pakiet Mała Firma, Pakiet Średnia Firma, Pakiet Duża Firma), zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
  4. 7.2 Użytkownik wybierając jedną z płatnych usług w ramach pakietu abonamentowego, po zawarciu umowy ma prawo korzystania testowego, bez uiszczania płatności przez okres 2 miesięcy kalendarzowych, a po ich upływie zobowiązany jest uiścić z góry opłatę na rzecz Właściciela Serwisu za kolejny miesiąc, na podstawie dostarczonej faktury VAT, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
  5. 7.3. Cennik i zawartość usług nim objętych publikowane są na stronie internetowej www.webflow.pl.
  6. 7.4. Opłata za korzystanie z płatnych pakietów uiszczana jest w cyklu miesięcznym, na początku miesiąca rozliczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT w formie elektronicznej.
  7. 7.5. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość zmiany cen usług w ramach oferowanych pakietów abonamentowych (Cennika) lub wprowadzanie nowych pakietów, które będą ogłaszane na stronie internetowej www.webflow.pl., co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
  8. 7.6. W przypadku zmiany Cennika w trakcie miesiąca rozliczeniowego, nowa wysokość opłaty obowiązuje dotychczasowego Użytkownika od następnego miesiąca rozliczeniowym. W razie braku akceptacji nowej opłaty Użytkownik winien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 3. 8. Poufność i ochrona danych osobowych
  1. 8.1, Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony poufności danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
  2. 8.2. Właściciel nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, chyba że w przypadkach szczególnych, gdy zobowiązują go do tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. 8.3 Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu pozostają własnością Użytkownika.
  4. 8.4. W przypadku wprowadzenia przez Użytkownika do Serwisu danych osobowych, a w szczególności danych osobowych kontrahentów, funkcje administratora danych osobowych oraz wszelkie obowiązki, jakie na nim spoczywają w odniesieniu do pozyskiwania, przetwarzania i ochrony tych danych – o czym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - pełni wobec nich Użytkownik, zaś wobec wprowadzonych danych osobowych Użytkownika, funkcję te pełni także Właściciel Serwisu w zakresie ograniczonym, tj. wyłącznie w zakresie, w jakim Właściciel Serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych Użytkownika.
  5. 8.5. Właściciel nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu, przy czym zabrania się Użytkownikowi wprowadzania treści niezgodnych z prawem lub zasadami etyki lub współżycia społecznego.
  6. 8.6. Tylko Użytkownik ma dostęp do danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu poprzez posługiwanie się ustalonym przez siebie loginem oraz hasłem, z tym zastrzeżeniem, iż Właściciel Serwisu ma dostęp wyłącznie do danych Użytkownika, podanych przez niego w trakcie rejestracji konta, z których ma prawo korzystać w zakresie i na potrzeby świadczenia usług w ramach Serwisu oraz działań marketingowych i promocyjnych dotyczących świadczenia i rozwijania usług w ramach Serwisu.
  7. 8.7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, jak również jest uprawniony do ich zmiany lub usunięcia.
  8. 8.8. W momencie rozwiązania umowy świadczenia usług pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.
  9. 8.9 W przypadku wprowadzenia do Serwisu danych osobowych Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na:
  10. a) ich przetwarzanie przez Właściciela Serwisu, w celach świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a także w celach marketingowych, promocji i oferowania innych usług, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  11. b) postanowienia Polityki Prywatności, stanowiące szczegółowe zasady zbierania danych i ich przetwarzania oraz ochrony ich poufności przez Właściciela Serwisu, dostępne na internetowej www.webflow.pl.,.
 4. 9. Postanowienia końcowe
  1. 9.1 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
  2. 9.2. O wszelkich zmianach dokonanych w Regulaminie, Właściciel poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w Serwisie adres e-mail, przy czym zmienione postanowienia obowiązują od dnia przekazania tej informacji Użytkownikowi. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik winien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.